Rekvizīti

 

Salaspils novada bibliotēka
Enerģētiķu iela 9, Salaspils, LV-2121
Nod. maks. reģ. Nr.90001262827
AS „SEB banka”
Kods UNLALV2X
Konts: LV31UNLA0050000898804
 
direktore Daiga Orbidāne
Tālr. 67387157