Pierīgas bibliotekāri gūst pieredzi Igaunijā

Kā jau katru gadu ierasts, augusta nogale Pierīgas publisko bibliotēku darbiniekiem ir laiks, kad doties profesionālās pieredzes apmaiņas braucienā. Šoreiz izvēlējāmies doties ārpus Latvijas – iepazītas 2 lielas pilsētas bibliotēkas Igaunijā.

Pērnavas Centrālā bibliotēka ir pilsētas bibliotēka ar divām filiālēm, kura pilda reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas, tās metodiskajā pakļautībā ir 50 vietējas nozīmes bibliotēkas. Lai veiktu metodisko un konsultatīvo darbu, bibliotēkas speciālisti regulāri apmeklē pārraudzībā esošās bibliotēkas un sniedz konsultācijas. Profesionālai pilnveidei tiek organizēti semināri, diskusijas, pieredzes apmaiņas braucieni. Igaunijas bibliotēkās netiek veikta akreditācija.

Pērnavas Centrālajā bibliotēkā strādā 35 bibliotekārie darbinieki. 2019.gadā bibliotēka svinēs 110 jubileju. Bibliotēku ikdienā apmeklē 700-800 lasītāju. Bibliotēkas krājumu veido ~ 300 030 vienību,  lasītāju skaits (kopā ar filiālēm) aptuveni 16 000. Bibliotēka izvietota 2009.gadā celtā ēkā, tās plānojumā ir ievērota atvērtība un pieejamība. Ēkas pirmajā stāvā atrodas izstāžu un periodikas zāles, un  info punkts, kur apmeklētāji var pierakstīties bibliotēkā un gūt ātras uzziņas. Pamatkrājums izvietots otrajā un trešajā stāvā. Viss bibliotēkas krājums ir ievadīts elektroniskajā kopkatalogā un tiek izsniegts automatizēti. Krājumu aizsargā pie izejas uzstādītie drošības vārti.

Kā jau katrā bibliotēkā, arī šeit notiek dažādas tikšanās, radošās darbnīcas un citas aktivitātes visiem vecumposmiem. Kā interesantākā minama kanisterapija – bērni ar lasīšanas grūtībām tiek aicināti apgūt lasītprasmi, šim procesam piesaistot īpaši apmācītus suņus. Šī prakse plaši tiek izmantota daudzās valstīs un arī Latvijā atsevišķas bibliotēkas īsteno šo terapijas metodi.

Tartu publiskā bibliotēka, kura izvietota pilsētas centrā, ir pilsētas bibliotēka ar 5 filiālēm un 2 ārējās izsniegšanas punktiem. Bibliotēkā un tās struktūrvienībās strādā 100 darbinieki. Kopā ar filiālēm krājuma kopskaits sasniedz ~ 60 000 grāmatu eksemplārus, izsniegums vairāk kā 1 miljons vienību, reģistrēto lasītāju skaits ~ 36 000. Vidēji dienā bibliotēku apmeklē ~ 2000-2500 cilvēku. Bibliotēkas darbinieki ir sava darba entuziasti un seko līdzi laikmeta tendencēm – bibliotēkā var reģistrēties attālināti, izmantojot savu ID karti, tiek veidotas dažādas datubāzes, piem., novadpētniecības datubāzei pieeja ir caur mobilā telefona aplikāciju, tiek veidoti blogi saistībā ar kultūras notikumiem pilsētā. Arī darbā ar bērniem un jauniešiem vērojamas interesantas aktivitātes, piem., saistībā ar pilsētas populāriem apskates objektiem ir veidota interaktīva karte Tartu in Fiction –  katram objektam pievienots citāts un atsauce, kurā grāmatā tas lasāms, savukārt datubāzē Arkadia ar atslēgas vārdu palīdzību var meklēt dzejoļu pilnos tekstus.

Bibliotēkas Mūzikas nodaļā ir aptuveni 7000 audio kompaktdisku (CD, skaņu kasetes, vinila ieraksti, mūzikas videoklipi). DVD vai VHS kasetes netiek izsniegtas uz  mājām, tās var skatīties uz vietas bibliotēkā. Projekta rezultātā bibliotēkas krājumā ir iegūti arī mūzikas instrumenti, kuri bez maksas tiek iznomāti bibliotēkas lietotājiem.

Igaunijā ir trīs e-katalogu bibliotēku informācijas sistēmas : ESTER, URRAM un RIKS. Pērnavas Centrālā bibliotēka izmanto publiskajām bibliotēkām paredzēto e-katalogu URRAM. Tartu publiskā bibliotēka izmanto e-katalogu ESTER, kas ir 18 zinātnisko un augstskolu bibliotēku kopkatalogs. Šajā katalogā ir informācija arī par koledžu grāmatu krājumiem. RIKS e-katalogi Igaunijā paredzēti darbam skolu bibliotēkās.

Abas bibliotēkas piedāvā iespēju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām bibliotēkas grāmatas saņemt mājās. Šis pakalpojums ir paredzēts arī tiem cilvēkiem, kuriem ir grūtības apmeklēt bibliotēku veselības apsvērumu dēļ (tiek prasīta ārsta izziņa). Bibliotekārs grāmatas mājās ieved reizi mēnesī. Tāpat grāmatu kopas tiek nogādātas arī uz pansionātiem, dienas centriem un bērnudārziem. Pakalpojums ir bez maksas.

Pērnavas Centrālā bibliotēka pārsteidza ar gaišām un plašām telpām, savukārt Taru publiskā bibliotēka ar daudzveidīgām datubāzēm un publicitātes pasākumiem. Esam guvuši apstiprinājumu tam, ka strādājam līdzvērtīgi un mūsdienīgi, jo bibliotēku sistēma un darba procesi ir ļoti līdzīgi. Šajā braucienā guvām iedvesmu un interesantas idejas savai tālākai profesionālai darbībai.

Esot Tartu, izmantojām iespēju apmeklēt Igaunijas Nacionālo muzeju. Muzeja kolekcija, kas iekārtota jaunā, modernā ēkā, ļauj cauri laika griežiem no jauna palūkoties uz igauņu tautas dzīves stilu un ikdienas paradumiem.

Muzeja veidotāji iepazīstina ar igauņu vēsturi, tautas kultūru un dzīves stilu, uzsver tās nepārtraukto virzību uz priekšu. Lai ceļojums cauri gadsimtiem būtu saistošs, muzeja kolekcija papildināta ar spilgtiem video stāstiem, koncentrējoties tieši uz „parasto” cilvēku un viņa dzīves gājumu. 

Šeit pieejamas arī divas pastāvīgās ekspozīcijas: Igaunijas kultūrvēsturei veltīta „Tikšanās”, tā ietver laika taku no ledus laikmeta līdz mūsdienām. Izstāde „Urāla atskaņas” ir veltīta somugru un ziemeļu tautām un tā sniedz detalizētu ieskatu tradīcijās un rituālos šo tautu dabiskajā dzīves vidē.

Mainīgo izstāžu zālē izvietota lielākā igauņu tautastērpu oriģinālu izstāde vēsturē no visiem Igaunijas novadiem. 

Apmeklējot Igauniju, guvām priekšstatu par Igaunijas vēsturi, ģeogrāfiju, nacionālajām īpatnībām un kultūru.

                                                                                          

Evita Gleizde
galv. bibliotekāre-metodiķe
Salaspils novada bibliotēka