Metodiskais materiāls “Bibliotēku statistika un snieguma rādītāji”

Mūsdienīgas bibliotēkas darbības pamatā ir sistemātisks darbības vērtējums. Arvien vairāk starptautiskajā vidē tiek akcentēta nepieciešamība pāriet no statistikas datiem uz snieguma rādītājiem, kas ir ciešā korelācijā ar bibliotēkas stratēģijā definētiem mērķiem, uzdevumiem un sasniedzamiem rezultātiem.

Ir noslēdzies statistikas datu ievadīšanas process Latvijas digitālajā kultūras kartē, kam seko nākamais posms – bibliotēkas darbības pašvērtējums. Izmantojot statistikas pamatdatus un snieguma rādītājus un to aprēķinu formulas, iespējams efektīvi aprēķināt bibliotēkas snieguma kvalitāti.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra izdevumā “Bibliotēku statistika un snieguma rādītāji” atrādīsiet atbildes uz jautājumiem: Kā izvērtēt bibliotēkas sniegtos pakalpojumus? Kāda ir piešķirto finansiālo resursu izmantošanas efektivitāte? Kā novērtēt darbības kvalitāti un rezultativitāti?

Atbildes uz iepriekš minētajiem jautājumiem sniegs izdevumā aprakstītie rādītāji, piemēram, izsniegumu skaits uz vienu apkalpojamo iedzīvotāju; bibliotēkas apmeklējuma izmaksas; izmaksas uz vienu lietotāju u.c.

Izdevums “Bibliotēku statistika un snieguma rādītāji” ir nozīmīgs atbalsta instrumentu bibliotēku darba un to snieguma izvērtēšanā. Pilnīgi noteikti jebkuri mēģinājumi izmantot snieguma rādītājus vērtēšanas procesā ir uzskatāmi par atzīstamu un drosmīgu soli bibliotēkas darbības novērtēšanā. Tā ir profesionāli pamatota, starptautiskā pieredzē balstīta izvēle, kas ļauj nepielāgoties un nepakļauties nepareizai un sagrozītai rādītāju interpretācijai, bet gan uzrādīt profesionālu redzējumu un skaidrojumu.

Izdevumā ir sniegta skaidrojoša, teorētiska un praktiski izmantojama informāciju par Latvijas bibliotēku iesniedzamajiem statistikas datiem nozares oficiālās statistikas veidošanai. Papildus iesniedzamo datu skaidrojumam izdevumā ir iekļauta informācija par statistikas vidējo lielumu iespējamo izmantošanu un aprēķinu veikšanu. Taču tieši šobrīd galveno uzsvaru liekam uz aicinājumu praksē vērtēt bibliotēku darbību, izmantojot bibliotēku snieguma rādītājus.

To vislabāk var izdarīt, ņemot palīgā standartu LVS ISO 11620 : 2019 “Informācija un dokumentācija. Bibliotēku snieguma rādītāji”. Šajā metodiskajā izdevumā snieguma rādītājiem ir veltīta atsevišķa nodaļa un pielikumā ir pieejama tabula ar to uzskaitījumu. Bibliotēku snieguma rādītāju izmantošana ir labas bibliotēku pārvaldības priekšnosacījums. Atceramies, ka bibliotēku sasniegtajiem rezultātiem un ieguvumiem ir jāpalīdz saprast virzību, jādarbojas kā pierādījumam un apstiprinājumam tam, ka izvirzītie mērķi ir sasniegti – ieguvumi jāizmanto tā, lai tie ietekmētu lēmumu pieņemšanu un uzskatāmi parādītu, kā bibliotēka pilda savu misiju. Šeit ir doti snieguma rādītāji četros virzienos: resursi, piekļuve un infrastruktūra; izmantojums; efektivitāte un iespējas un attīstība. Ir vērts mēģināt!

Tāpat izsaku lielu pateicību visai desmit cilvēku darba grupai, kura veltīja savu laiku un dalījās ar profesionālajām zināšanām un vērtējumu, lai šis izdevums taptu.

Lasīt izdevumu

Informāciju sagatavoja:
Diāna Rudzīte
Bibliotēku attīstības centra statistikas un datu analīzes eksperte
Diana.Rudzite@lnb.lv